ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (Άδεια κτήσης γής από Ο.Σ.)

Από το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ : “Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Άρθρο 61

Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό συνεταιρισμό

1.    Κάθε κτήση γης από οικοδομικό συνεταιρισμό για οικοδόμηση εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή οικιστικής περιοχής, υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών, εφ'όσον πρόκειται για έκταση που δεν προστατεύεται ως έκταση δασικού χαρακτήρα, γεγονός που διαπιστώνεται από το δασικό χάρτη και αν δεν υπάρχει, με πράξη χαρακτηρισμού του αρμοδίου Δασάρχη. Η ως άνω έγκριση δεν εκδίδεται οσάκις κρίνεται αναγκαία η αναδάσωση κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 37 παρ.2 του παρόντος νόμου.

2.    Στην περίπτωση που η οικιστική αποκατάσταση των μελών οικοδομικού συνεταιρισμού δεν είναι δυνατή λόγω της δασικής μορφής των εκτάσεων που απέκτησε αυτός πριν την 11/6/1975, τότε ο αρμόδιος φορέας μέσω της «Τράπεζας Γης» και κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από τους συναρμόδιους Υπουργούς, όπου απαιτείται, δύναται να προβαίνει σε αγορά ακινήτων ή τμημάτων αυτών ιδιοκτησίας Οικοδομικών Συνεταιρισμών ή Ενώσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών, τα οποία βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, με σκοπό τη δημιουργία τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, τους οποίους εν συνεχεία θα παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος στο Συνεταιρισμό ή την Ένωση εντός ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

 

Ολόκληρο το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης"

 

Αιτιολογική Έκθεση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, .........."

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ